Ubezpieczenia rolne

Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie dla rolników zawierające obowiązkowe OC rolnika, obowiazkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem, nnw rolnika, ubezpieczenie maszyn.Odpowiedzialność cywilna rolnika

Obowiązek ubezpieczenia się w zakresie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ dotyczy każdego rolnika. W ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego zabezpieczysz siebie i wszystkie osoby pracujące w Twoim gospodarstwie na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. Z polisy zostanie wypłacone odszkodowanie za szkodę na mieniu lub osobie, wyrządzoną czynem niedozwolonym..Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Obowiązek ubezpieczenia BUDYNKÓW znajdujących się W GOSPODARSTWIE ROLNYM dotyczy każdego rolnika. W ramach polisy obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych zabezpieczysz:
 • budynki mieszkalne
 • budynki gospodarcze
 • inne budynki np. stodoły, stajnie, warsztaty
 • kurniki towarowe


Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych.

Ubezpieczenie MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH jest ubezpieczeniem dobrowolnym. W ramach polisy mienia w gospodarstwach rolnych zabezpieczysz następujące grupy mienia:
 • ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, elektronikę oraz stałe elementy
 • produkty rolne (ziemiopłody)
 • inwentarz żywy (zwierzęta gospodarskie, fermowe)
 • maszyny, urządzenia, narzędzia, nawozy, opał


Ubezpieczenie maszyn rolniczych AGROCASCO.

W ramach polisy ubezpieczenia AGROCASCO zabezpieczysz MASZYNY ROLNICZE, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Ochrona w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia - obejmuje zniszczenia, uszkodzenia powstałe w wyniku:
 • zdarzeń losowych takich jak: pożar, huragan, grad, itp.
 • kradzieży z włamaniem lub rozboju
 • zderzenia z innym pojazdem
CO WAŻNE: Ubezpieczenie AGROCASCO może być zawierane również na okresy krótsze niż jeden rok.

Ubezpieczenie dotowane.

Od kilku już lat producenci rolni dostają z budżetu państwa dopłaty do polis. Wsparcie przysługuje im na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z nią, budżet państwa finansuje do połowy wysokości składki ubezpieczenia większości podstawowych upraw polowych m.in.: zbóż, rzepaku, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek.