Ubezpieczenie domu letniskowego

Ubezpieczenie domu letniskowego to szybkie i proste ubezpieczenie od następstw najważniejszych zagrożeń, mogących wystąpić w mieniu znajdującym się na działce. Ubezpieczenie charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, z możliwością dopasowania zakresu do potrzeb ubezpieczeniowych oraz finansowych ubezpieczającego.
Polisa w pełnym zakresie działa przez całą dobę i 365 dni w roku.

Ubezpieczenie obejmuje nie tylko sam dom letniskowy, ale i towarzyszącą mu zabudowę, czyli budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury, jak również mienie ruchome, takie jak:
 • meble,
 • sprzęt zmechanizowany, audiowizualny,
 • zapasy gospodarstwa domowego,
 • odzież,
 • narzędzia gospodarcze i ogrodnicze,
 • sprzęt turystyczny i sportowy,
 • drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe).
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również stałe elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego, do których zalicza się wbudowane meble, drzwi, okna, piece, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Zakres standardowych ryzyk ubezpieczeniowych obejmuje następujące zdarzenia:
 • ogień,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozję,
 • upadek statku powietrznego,
 • powódź,
 • śnieg,
 • grad,
 • huragan,
 • zalanie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • lawinę,
 • uderzenie pojazdu,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek drzew lub masztów.
W przypadku mienia ruchomego znajdującego się w domu letniskowym, budynku gospodarczym lub piwnicy, ochroną ubezpieczeniową można objąć szkody z tytułu kradzieży z włamaniem. Dodatkowo ubezpieczenie może objąć ryzyko dewastacji.